Jump to content
FORUM

katarina

Moderator
 • Posts

  128
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  4

Everything posted by katarina

 1. katarina

  Vicevi

  Sjedi Mujo u dnevnoj sobi i bleji u televizor, a njegov sin za stolom rješava domaću zadaću. Nakon par minuta sin upita:- Tata, možeš mi pomoći oko zadaće?Mujo se trgne i potvrdno klimne:- Jašta ću! Da čujem.Klinac pročita zadatak:- Ibro je za rođendan kupio 17 litara soka, 7 litara su popili njegovi prijatelji, 3 je popio Ibro s roditeljima. Koliko soka je ostalo, ako je nana popila još dvije litre?Konta Mujo, konta, i nakon pet minuta se oglasi:- Kažeš, mali se zove Ibro?? Sretnu se komšije:- O, komšija, čestitam, čujem da si dobio sina. Kako si mu dao ime?- Izdislav.- Čuj, otkud Izdislav?- Pa po onoj pjesmi.- Kojoj?- "Is this love..." Došao narkoman roditeljima i kažeImam jednu dobru i jednu lošu vjest, koju će te prvuRoditelji: Daj dobru.Narkoman: Ostavio sam droguRoditelji: Odlično, a koja je loša?Narkoman: Ne znam gdje.
 2. katarina

  Vlada USK

  Online sastanak sa gradjanima - aktualni sat Odgovori na pitanja građana USK-a
 3. Meni više konkurs simpatičan zbog poznatog stava GV Bihać Zabrana zapošljavanja u javnim ustanovama i preduzećima http://www.oslobodjenje.ba/vijesti/bih/bihac-zabrana-zaposljavanja-u-javnim-ustanovama-i-preduzecima/189355 Javni poziv za predaju zahtjeva za dodjelu plastenika od 100m2 sa dodatnom opremom putem sufinansiranja u projektu I PRAVO UČEŠĆA Pravo na učešće u Projektu imaju socijalno i materijalno ugrožene osobe i mlade osobe sa područja grada Bihaća koje posjeduju vlastito poljoprivredno zemljište ili zemljište koje posjeduju uži članovi porodice kao i zemljište ustupljeno na korištenje ili u zakup u neposrednoj blizini stambenog objekta u kojem stanuju. II USLOVI ZA DODJELU PLASTENIKA Podnosioc zahtjeva treba da ispunjava slijedeće uslove: 1. Da je nezaposlena osoba ili osoba sa minimalnim primanjima, 2. Da je upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata u gradu Bihaću ili da dostavi ovjerenu izjavu da će se upisati prije dodjele plastenika, 3. Da je podnosilac zahtjeva ili član uže porodice vlasnik ili posjednik poljoprivrednog zemljišta pogodnog za plasteničku proizvodnju a koje se nalazi u neposrednoj blizini stambenog objekta u kojem stanuje, 4. Da ima mogućnost navodnjavanja plastenika, 5. Da sufinansira 20% od nabavne cijene plastenika sa pratećom opremom (490,00KM), 6. Da obavezno prisustvuje edukaciji iz oblasti plasteničke proizvodnje u trajanju od dva dana. Služba za opću upravu, privredne i društvene djelatnosti Grada Bihaća je nosilac aktivnosti vezanih za realizaciju Projekta. III KRITERIJI ZA DODJELU PLASTENIKA Kriteriji za bodovanje podnosioca zahtjeva: a) pogodnost vlastitog zemljišta za plasteničku proizvodnju i mogućnost navodnjavanja (utrđuje Komisija za dodjelu plastenika na licu mjesta) 1-3 boda, - slabi uslovi (veliki nagib, udaljenost od kuće više od 200m) 1 bod, - dobri uslovi (relativno veliki nagib, udaljenost od kuće do 100m) 2 boda, - jako dobri uslovi (blagi nagib, blizu kuće, dobar pristup) 3 boda, Kandidati kod kojih se na terenu utvrdi da ne posjeduju poljoprivredno zemljište pogodno za plasteničku proizvodnju (npr.veliki nagib, veličina parcele i sl) ili nemaju mogućnosti za navodnjavanje neće se bodovati, te se njihove prijave neće uzeti u razmatranje. b) dodatni bodovi po osnovu pripadnosti jednoj od dole navedenih kategorija: - podnosilac zahtjeva nezaposlen (vrijeme provedeno na birou za zapošljavanje), od 1-4 boda, - od 0-3 godine 1 bod, - od 3-6 godina 2 boda, - od 6-10 godina 3 boda, - više od 10 godina 4 boda, - za svakog punoljetnog nezaposlenog člana porodice, koji se nalazi na evidenciji nezaposlenih osoba na birou za zapošljavanje 1 bod - za svakog izdržavanog člana porodice (nezaposlene osobe koje se nalaze na evidenciji nezaposlenih osoba na birou za zapošljavanje, djeca, učenici i sl.) 1 bod - mlade osobe životne starosti do 35 godina 5 bodova, - ako je podnosilac zahtjeva samohrani roditelj 2 boda - socijalni aspekt -minimalna primanja po članu domaćinstva do 200,00 KM 5 bodova - socijalni aspekt - minimalna primanja po članu domaćinstva do 250,00 KM 4 boda - socijalni aspekt - minimalna primanja po članu domaćinstva do 300,00 KM 3 boda - socijalni aspekt stanje na terenu: 0 - 4 boda. Kada kandidati pri bodovanju imaju isti broj bodova, prednost će imati kandidati koji imaju status mlade osobe. IV POTREBNA DOKUMENTACIJA Potrebna dokumentacija za dodjelu plastenika 1. Obrazac za prijavu na Javni poziv, 2. CIPS prijavnica podnosioca zahtjeva - original ili ovjerena kopija, 3. ovjerena kopija lične karte, 4. ovjerena kućna lista, 5. dokaz o nezaposlenosti kandidata izdat od biroa za zapošljavanje 6. dokaz o nezaposlenosti svih punoljetnih članova porodice izdat od biroa za zapošljavanje, 7. potvrda iz škole/fakulteta za djecu /izdržavane članove domaćinstva, 8. potvrda o visini primanja zaposlenih članova domaćinstva, 9. vlasništvo ili posjed nad parcelom (kopija ZK izvadka ili Posjedovnog lista, kao i Ugovor o zakupu), 10. ovjerena Izjava da ne posjeduje plastenik u svom vlasništvu, 11. ovjerena Izjava da će korisnik podsticaja dobiveni plastenik zadržati u vlasništvu najmanje 2 godine od potpisivanja ugovora, 12. ovjerena Izjava da podnosilac zahtjeva u posljednjih 5 godina nije ostvario pravo na donaciju, dodjelu ili sufinansiranje nabavke plastenika od grada, ministarstva, humanitarnih i drugih organizacija, 13. ovjerena Izjava da će sufinansirati 20% od nabavne cijene plastenika sa pratećom opremom (490,00 KM), te da će obavezno prisustvovati edukaciji iz oblasti plasteničke proizvodnje u trajanju od dva dana 14. dokaz da je samohrani roditelj (ovjerena kućna lista) 15. potvrda o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstva i Registar klijenata od gradske službe prema mjestu prebivališta (fizička lica) izdate u 2017. godini, ili ovjerena Izjava da će se upisati prije dodjele plastenika. V PROCEDURA ODABIRA KORISNIKA Komisiju za odabir krajnjih korisnika za dodjelu plastenika sa pratećom opremom putem sufinansiranja u saradnji sa humanitarnom organizacijom čine: predstavnik humanitarne organizacije Muslim Aid, predstavnik Grada Bihaća i predstavnik JU „Centar za socijalni rad“. Zadatak Komisije za dodjelu plastenika je: • pregled prispjelih prijava, evidentiranje kandidata koji ispunjavaju uslove iz Javnog poziva, obavljanje uviđaja na licu mjesta, sačinjavanje liste krajnjih korisnika na osnovu utvrđenih kriterija za bodovanje te dostavljanje iste Gradonačelniku Grada Bihaća. Saglasnost na predloženu rang listu kandidata daje Gradonačelnik. Rang lista odabranih kandidata će biti objavljena na oglasnoj ploči i službenoj web stranici grada Bihaća. NAPOMENA Kandidati koji ostvare pravo na dodjelu plastenika obavezni su prisustvovati edukaciji u trajanju od dva dana. Obrasci zahtjeva za prijavu mogu se preuzeti na info pultu grada Bihaća i zajedno sa dokumentacijom predati u zatvorenoj koverti na protokol grada Bihaća sa naznakom „ Javni poziv za dodjelu plastenika“, Rok za podnošenje zahtjeva je 15 dana, od dana objavljivanja javnog poziva u sredstvima javnog informisanja grada Bihaća (Radio Bihaća), web stranici grada Bihaća (www.bihac.org,), na oglasnoj ploči grada Bihaća i dostavljanjem svim MZ grada Bihaća. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za opću upravu, privredne i društvene djelatnosti grada Bihaća, ili na telefon broj: 037/229-624; 037/229-625 svakim radnim danom od 08:00 - 15:30 sati. Javni poziv ostaje otvoren do 08. 03. 2017. godine Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje GRADONAČELNIK Šuhret Fazlić
 4. Objavljujemo proceduru, a poslije nje navodimo sve linkove koje je Njemački biro za zapošljavanje pripremio za sve koji žele raditi i školovati se u toj zemlji. Procedura je sljedeća: Napisati biografiju u kojoj treba da se navedu svi detalji koji su potrebni poslodavcu da zna o vama. Postoje tri načina kako to da uradite: Sami napišete u wordu ili nekom drugom programskom paketu za pisanje i sačuvate kao digitalni dokument (najbolje pdf), drugi način je da popunite online prijavu (npr. na eures= https://europass.cedefop.europa.eu/editors/hr/cv/compose te možete birati na kojem jeziku želite sačuvati svoj CV), ubacite svoju fotografiju, skenirane diplome i tu online prijavu sačuvate na svoj disk (memoriju računara) ili direktno sačuvate kao pdf na svom računaru (treba napomenuti da kod takvih vrsta formulara većinom se mogu ponovo učitati na istoj stranici i izmjeniti potrebni podaci), te treće da platite nekom da to uradi za vas. Napisati molbu: standardna molba koja počinje sa uvodnim dijelom da se javljate na određeni (xxxx) oglas, za određenu (xxxx) firmu, te želite kod njih raditi, te u istoj molbi navedete sve šta prilažete od dokumenata kao što su: CV, diplome, certifikati, potvrde radnog iskustva, potvrde bivših poslodavaca o tome kakav ste radnik bili i šta ste radili, diplome o položenom jeziku, eventualno kopiju pasoša, vozačku ako posjedujete. Drugim riječima ono što posjedujete. Napomena svima da ne izmišljaju, jer će poslodavac provjeriti navedeno (ako se odluči da Vas zaposli). Skenirati sve dokumente navedene u tački 2. (molba) i sačuvati, a iste možete u tački 1. priložiti već u CV; radi se više o ukusu kako će vam izgledati papirologija/dokumentacija. Kompletnu dokumentaciju poslati poslodavcu digitalnom formom na njegov e-mail. Treba napomenuti da svi dokumenti moraju biti prevedeni na njemački jezik. Pod ovom tačkom navest ćemo još i određene stranice za traženje oglasa ili poslodavce kod kojih se možete registrovati (besplatno ili sa određenim boljim ponudama poslova registracija se naplaćiva=zavisno od stranice) te na iste jednom dostaviti dokumentaciju (po potrebi je možete mijenjati) te samo klikom miša/touchpad-a/ili mobilnim prijavljivati se na oglase (gdje dotična stranica/poslodavac već samom prijavom na oglas dobiju vaše podatke. Potrebno je izgubiti u prosjeku dan posla oko pripreme dokumentacije (moramo napomenuti da naprednom korisniku svih multimedija treba par sati, ako ne i manje), da bi poslije u prosjeku trebali dvije sekunde da se prijavite na oglas (zavisno od brzine vašeg interneta). U nastavu navodimo sve linkove koje jeNjemačke vlade pripremila za traženje posla: Standardni oglasi: www.abc-arbeitsmarkt.de www.adzuna.de www.aktuelle-jobs.de www.anzeigen-im.net www.arbeiten.de arbeits-abc.de/forum www.arbeitsmarktportal.eu www.assistenzboerse.de www.autovision-gmbh.com www.avveba.de www.backinjob.de www.bellnet.de www.berufsnetzwerk.de www.berufsstart.de www.bisworld24.de www.branchen-plus.de www.c2n.de www.careerjet.de www.cesar.de www.crosswater-job-guide.com www.experteer.de www.freejob.de www.twago.de www.geojobs.de www.germanywork.de de.gigajob.com www.goodmonday.de www.janzz.com www.jobcluster.de www.handelsvertreter-jobs.de www.HRjobs.de jarocco.de www.jobanzeigen.de www.xn--jobbrse-d1a.com www.job-consult.com/jobsuche_uebersicht www.jobcommunity.de www.jobijoba.de www.job.infodienstnet.de www.jobjet.de www.jobkralle.de www.jobkurier.de www.jobmensa.de www.jobmesse-radar.de www.jobnetz24.de www.jobomat.de www.askstudents.de www.jobprofile.de www.jobrapido.de www.jobrobot.de www.jobsafari.de www.jobs.de www.jobs3000.net www.jobscanner.de www.jobscout24.de www.jobsintown.de www.jobskarriere.de www.renego.de www.jobstairs.de www.jobstart.de www.jobticket.de jobtweet.de www.jobware.de www.jobworld.de www.jobzone24.de jooble-de.com www.kalaydo.de/anzeigen/stellen www.karriereimmittelstand.de www.kazini.de www.kimeta.de www.kleinanzeigen-landesweit.de/kategorie-46 www.locanto.de/Jobs www.ludisuma.de www.meinestadt.de/deutschland/jobs www.meinestellenboerse.de www.michaelpage.de www.monster.dewww.myjobnextdoor.com www.netzeitung.de www.offene-stellenangebote.com www.opportuno.de www.premiumpersonal.de www.rekruter.de http://www.rekruter.de www.stellenanbieter.de www.stellenangebote.de www.stellenanzeigen.de www.stellenmarkt-direkt.de www.stellenmarkt.de www.stellen-online.de www.stellenweb.de www.stepstone.de stellenmarkt.sueddeutsche.de www.top-jobs-europe.de jobs.trovit.de www.worldwidejobs.de www.xljob.de www.yourfirm.de www.yovadis.de www.zig-jobs.de Apsolventski oglasi: www.absolventa.de/stellenangebote www.jobsuma.de www.mcgutschein.com/studi-jobs/ Specijalisti za IT, inžinjering i financije: www.access.de/jobs Akademski građani: www.gradeview.de www.karista.de www.academics.de www.akademiker-online.de Oglasi za ausbildung (daljnje školovanje i praksa, te nakon toga rad): www.5vor12.tv anzeigen.fachinformatiker.de www.aubi-plus.de www.ausbildung.de www.ausbildungen.info www.ausbildung-ernaehrungsindustrie.de autoberufeboersen.kfzgewerbe.de www.azubi.net/jobs4azubis www.azubiboerse.de www.azubicareer.de www.azubister.net www.azubiyo.de www.ihk-lehrstellenboerse.de www.stellenreport.de www.tom.de/ www.yousty.de www.zukunft-in-sachsen.de Poslovi za studente: www.spargutschein.net/jobs www.jobsuma.de www.mcgutschein.com/studi-jobs/ www.freelance-jr.de www.hiremenow.de www.studentenjobs24.de www.jobruf.de/studentenjobs www.studienabbrecher.com Poslovi za praktikante i pomoćni poslovi: www.meinpraktikum.de www.aiesec.de www.ansus.de www.neben-job.de www.praktikant24.de www.praktikum.info www.schuelerjobs.de www.studentjob.at/praktikum www.studentjob.de www.uniflitzer.de Poslovi za osobe sa invaliditetom: www.myhandicap.de/jobboerse-fuer-behinderte Online poslovi: www.online-jobs.de Slobodni poslovi u Švajcarskoj, Njemačkoj, Austriji i Lihtenštajnu: www.freiearbeitsstelle.info Poslovi iz područja hemije, biologije, farmacija i medicina: www.vitalingo.com/stellenboerse/
 5. Terenski komercijalista za odjel specijalizovane trgovine (m/ž) Za potrebe našeg klijenta, firme Schachermayer d.o.o., vodećeg distributera okova za namještaj i građevinsku stolariju, pričvrsne tehnike, te alata za obradu drveta i metala, radi širenja poslovanja u odjelu „Specijalizovane trgovine“, raspisujemo konkurs za prijem kandidata za sljedeće radno mjesto: TERENSKI KOMERCIJALISTA ZA ODJEL SPECIJALIZOVANE TRGOVINE Mjesto rada: Regija Banja Luke i Unsko-Sanskog kantona Najvažniji zadaci i odgovornosti Prezentacija i prodaja proizvoda firme, Obilasci, prezentacija i prodaja proizvoda kupcima iz sektora trgovina željeznim materijalima, građevinskom robom i namještajem Svakodnevna direktna komunikacija sa kupcima, Održavanje postojećih i akvizicija novih kupaca, Predlaganje i provođenje aktivnosti u cilju postizanja prodajnih ciljeva i unapređenja prodaje, Učestvovanje u planiranju prodajnih aktivnosti i analiza ostvarenih rezultata. Neophodne kvalifikacije i vještine: Minimalno SSS ekonomskog usmjerenja, Iskustvo rada u prodaji i radu sa klijentima, posebno u terenskoj prodaji, Poželjno poznavanje tržišta trgovina metalom, građevinskim materijalom, bau centara i namještajem, Poželjno poznavanje njemačkog jezika, Izražene prodajne i prezentacijske vještine, Izražena analitičnost, organizovanost, samoinicijativnost, komunikacijske vještine, usmjerenost na zadovoljavanje potreba klijenata, Mogućnost rada u kratkim rokovima i pod pritiskom, Poznavanje rada na računaru, Vozačka dozvola B kategorije. Nudimo Vam: Stimulativna primanja Dodatne edukacije Rad u dinamičnom i poticajnom okruženju Vaše prijave sa biografijom (detaljan CV) možete poslati na: http://www.dekra-zapo.ba/konkursi-putem-agencije/terenski-komercijalista-zaodjel-specijalizovane-trgovine e-mail: [email protected], adresu: DEKRA zapošljavanje d.o.o. Fra Anđela Zvizdovića 1/4(A), Sarajevo BiH, ili fax: +387 33 29 57 77 Rok za prijavu je 26.02. 2017. Sve dodatne informacije možete dobiti na tel +387 33 29 52 61 Samo kandidati koji uđu u uži izbor biće kontaktirani i pozvani na razgovor. Više informacija o kompaniji potražite na www.dekra-zapo.ba Lokacija:regija Banja Luka, regija Unsko - Sanski Kanton Broj pozicija:1 Datum objave:09.02.2017. Trajanje oglasa:17 dana (ističe 26.02.2017.)
 6. Trgovac (m/ž) Alma Ras slovi za najpoznatiji brand i lider je u proizvodnji i prodaji finog rublja na teritoriji Bosne i Hercegovine. Izvozno smo orjentirana kompanija sa priznanjima najpoželjnijeg poslodavca u četiri prethodne godine. U našem timu su mladi i perspektivni ljudi, ŽELITE LI DA NAM SE PRIDRUŽITE… BUDITE DIO USPJEŠNOG TIMA I PRIJAVITE SE NA OGLAS: TRGOVAC – Bihać 1 izvršilac Opis poslova: Komunikacija sa kupcima i prezentacija artikala, Prodaja artikala, izrada računa i rad na kasi, Vodi računa o izlogu, vodi neophodne evidencije, priprema i izlaže artikle za prodaju, Vodi računa o prometu, te dostavlja podatke o potražnji i prodaji pojedinih vrsta artikala, Obavlja i druge poslove iz domena prodaje. Uslovi: SSS IV stepen, poželjno trgovačkog smjera, 1 godina iskustva u prodaji, Poznavanje rada na računaru, Poželjno poznavanje engleskog jezika, Komunikativnost i izražene sposobnosti timskog rada, Kreativnost i samostalnost u obavljanju posla. Nudimo: Rad u uspješnoj i savremenoj kompaniji, dobre uslove rada, stimulativna primanja za uspješno organizovanu prodaju, napredovanje. Ukoliko ispunjavate navedene uslove svoju biografiju možete dostaviti poštom na adresu: ALMA-RAS D.O.O. Pravna/kadrovska služba -Za konkurs- Olovske Luke bb 71340 OLOVO Kandidati koji uđu u uži krug selekcije će biti kontaktirani i pozvani na invervju. Konkurs ostaje otvoren do 18.02.2017. godine, odnosno 15 dana od dana objave. Lokacija:Bihać Broj pozicija:1 Datum objave:03.02.2017. Trajanje oglasa:15 dana (ističe 18.02.2017.) Komercijalista (m/ž) Interimpex d.o.o. Zenica je generalni zastupnik i distributer ljepila TECHNICQLL, silikona i kitova GORILLA, motornog ulja HI-TEC OIL EUROPE i pur pjena BAUFLEX na podrucju cijele BiH. Firma se nalazi u sastavu IRI GROUP Netherlands. Zbog ukazane potrebe i proširenja aktivnosti firma raspisuje oglas za popunu radnih mjesta. Opis posla i zadaci Prodaja i pozicioniranje proizvoda iz asortimana firme Obilazak, održavanje kontakata, praćenje narudžbi te unapredjenje prodaje sa postojećim kupcima, Proširenje prodajne mreže novih kupaca. Potrebni uslovi: Minimalno SSS vozačka dozvola ,,B” kategorije samostalnost, samoinicijativnost i sklonost timskom radu sa izrazito razvijenim komunikacijskim, pregovaračkim i prodajnim vještinama i sposobnostima predanost poslu, korektnost, povjerljivost i entuzijazam kao i spremnost na usavršavanje i ulaganje u osobni razvoj minimalno 2 godine iskustva u terenskoj prodaji Nudimo: službeno vozilo mobilni telefon mogućnost napredovanja i profesionalnog usavršavanja odlične uslove rada zasnovane na ličnim sposobnostima Lokacije: šira područja regija: Banja Luka. Prijedor, Sanski Most, Cazin, Bihać(1), Sarajevo ,Jablanica, Konjic, Mostar (1), Broj pozicija: 2 Oglas ostaje otvoren tri sedmice od dana objavljivanja. Ako ste ozbiljan kandidat, ako posjedujete gore navedene vještine, entuzijazam, sposobnost i želju za radom obavezno nam dostavite Vaše motivacijsko pismo putem opcije "PRIJAVI SE NA OGLAS" sa naznakom oglas za posao Lokacija:šire područje regije: Banja Luka. Prijedor, Sanski Most, Cazin, Bihać, Sarajevo, Jablanica, Konjic, Mostar Broj pozicija:2 Datum objave:24.01.2017. Trajanje oglasa:30 dana (ističe 23.02.2017.)
 7. katarina

  Vlada USK

  MONITORING VLADE I SKUPŠTINE UNSKO-SANSKOG KANTONA U 2016. GODINI - VLAST SE UPORNO BAVI SAMA SOBOM-link ovdje se nalazi kompletno saopćenje CCI
 8. Bihaćka Pivovara d.d. www.preminger.ba Rukovodilac grupe za energetiku i održavanje (m/ž) Na osnovu člana 80. Statuta Bihaćke pivovare d.d. Bihać i člana 5. Pravilnika o radu, direktor Društva objavljuje KONKURS za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme Rukovodilac grupe za energetiku i održavanje - 1 izvršilac Pored općih uslova utvrđenih zakonom, kandidat treba ispunjavati i sljedeće uvjete: • VI ili VII stepen obrazovanja mašinske struke, • minimalno 3 godine radnog iskustva u struci, • položen stručni ispit, • poželjno da ima položen ispit iz protivpožarne zaštite i zaštite na radu, • aktivno poznavanje engleskog jezika, • napredno poznavanje rada na računaru, • dobre organizacione sposobnosti i izražen osjećaj za timski rad, • discipliniranost u radu, komunikativnost, fleksibilnost. Osnovni zadaci radnog mjesta su: • organiziranje i rukovođenje radom u sektoru • održavanje i obezbjeđenje normalnog rada tehnološke opreme • planiranje i obavljanje periodičnih pregleda na opremi i objektima • planiranje i organiziranje održavanja objekata i instalacija Uz prijavu dostaviti: • CV (kratku biografiju), • kopiju diplome (dokaz o posjedovanju traženog stepena obrazovanja), • dokaz o radnom stažu, • dokaz o položenom stručnom ispitu • kopiju CIPS i LK, Sa kandidatima je predviđen razgovor, nakon čega će se donijeti odluka o eventualnom zapošljavanju. Predviđen probni rad. Prijave se podnose na adresu: „Bihaćka pivovara“ d.d. Vinička ulica bb Bihać 77 000 Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja oglasa. Napomena: Dostavljenu dokumentaciju ne vraćamo. Lokacija:Bihać Broj pozicija:1 Datum objave:10.01.2017. Trajanje oglasa:8 dana (ističe 18.01.2017.) Organizator komercijalnog poslovanja za poslovne jedinice u BiH (m/ž) Na osnovu člana 80. Statuta Bihaćke pivovare d.d. Bihać i člana 5. Pravilnika o radu, direktor Društva objavljuje KONKURS za prijem u radni odnos na određeno vrijeme Organizator komercijalnog poslovanja za poslovne jedinice u BiH 1 izvršilac (m/ž) Pored općih uslova utvrđenih zakonom, kandidat treba ispunjavati i sljedeće uvjete: minimalno Srednja stručna sprema, poželjno ekonomskog smjera, poželjno rukovodeće iskustvo u prodaji, izraženo strateško promišljanje, organizacione i pregovaračke sposobnosti i motiviranje saradnika, odlično poznavanje kanala prodaje poželjno poznavanje engleskog jezika odlično poznavanje rada na računaru, discipliniranost u radu, komunikativnost, fleksibilnost, vozačka dozvola „B“ kategorije. Osnovne dužnosti radnog mjesta su: Kontrola rada poslovnih jedinica, distribucije i naplate proizvoda Obezbjeđenje pridržavanja svih pisanih akata ili usmenih naloga direktora poduzeća koji se odnose na poslovne jedinice od strane rukovodilaca poslovnih jedinica Unapređenje i organizacija prodajnih i marketinških aktivnosti na prostoru poslovnih jedinica Otvaranje novih kupaca u saradnji sa poslovnim jedinicama Iniciranje i održavanje kontakata sa kupcima Praćenje i analiza tržišta i konkurencije Analiza rada poslovnih jedinica i redovno izvještavanje upravi firme Ako ste ambiciozni i proaktivni i imate traženi spoj znanja i sposobnosti pošaljite: CV (kratku biografiju), kopiju diplome (dokaz o posjedovanju traženog stepena obrazovanja), dokaz o radnom stažu, kopiju CIPS i LK, Sa kandidatima je predviđen razgovor, nakon čega će se donijeti odluka o eventualnom zapošljavanju. Predviđen probni rad. Prijave se podnose na adresu: „Bihaćka pivovara“ d.d. Vinička ulica bb Bihać 77 000 Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja oglasa. Napomena: Dostavljenu dokumentaciju ne vraćamo. Lokacija:Bihać Broj pozicija:1 Datum objave:10.01.2017. Trajanje oglasa:8 dana (ističe 18.01.2017.) Komercijalista/Prodajni predstavnik (m/ž) Kompanija LUK d.o.o. se na tržištu profilira kao vodeći distributer za gasnu opremu, vodovod, grijanje, klimatizaciju i suhu gradnju. Zahvaljujući saradnji sa svjetskim liderima na području pomenutih proizvodnih linija, te izuzetno stručnom i obrazovanom kadru, kompanija LUK d.o.o. u mogućnosti je pružiti kompletno rješenje, krenuvši od stručnog savjetovanja, projektovanja, isporuke i atestiranja kompleksniih sistema. Tražimo ljude koji žele s nama da idu naprijed! Tražimo Vas za poziciju: Komercijalista/prodajni predstavnik (m/ž) za tržište: • Bihać – Krajina (1 izvršilac) Vaši zadaci Provođenje dogovorenog plana prodaje Planiranje posjeta, obilazak terena i animiranje kupaca Implementacija marketinških aktivnosti na terenu Prezentacija i plasman asortimana roba na tržištu Uspostavljanje i održavanje prodajne mreže na terenu, kao i održavanje stalnog kontakta sa kupcima Prikupljanje i prosljeđivanje informacija sa terena, te predlaganje mjera za poboljšanje poslovanja Izrada izvještaja o realizaciji plana posjeta i izvještaja sa terena Izrada i analiza izvještaja o prodaji i naplati robe na dnevnom, sedmičnom i mjesečnom nivou Primanje narudžbi sa terena i aktivno sudjelovanje u rješavanju eventualnih reklamacija Koordinacija između dislociranih prodajnih mjesta i centrale Vaš profil VSS/VŠS/SSS Razvijene organizacijske i analitičke sposobnosti Izražene prodajne i prezentacijske vještine Samoinicijativnost i proaktivan pristup poslu Komunikativnost i odlične vještine pregovaranja Radno iskustvo u direktnoj prodaji na terenu Poželjno stručno poznavanje asortimana roba Spremnost za rad na terenu Poznavanje rada na računaru Vozačka dozvola B kategorije Oduševljeni? Onda nemojte duže čekati: pružite Vašoj karijeri, Vašem životu i našem preduzeću novu perspektivu. Pridružite nam se! Radujemo se Vašim prijavama koje možete poslati putem opcije "PRIJAVI SE NA OGLAS". Lokacija:Bihać - Krajina Broj pozicija:1 Datum objave:06.01.2017. Trajanje oglasa:9 dana (ističe 15.01.2017.) Laser d.o.o. Bihać www.laser.ba Asistent u prodaji / Prodaja Zbog povećanog obujma posla te s ciljem uspješnog nastavka razvoja firme, tražimo osobe koje će se pridružiti našem timu. Ovo je idealna prilika za zaposlenje mladih ljudi sa minimalno završenom srednjom školom, naprednim znanjem francuskog jezika. Od kandidata se traže i odlične komunikacijske vještine, osnove poznavanja rada na računaru i spremnost na učenje. Ukoliko ispunjavate navedene uvjete pridružite se našem timu na sljedećoj poziciji: Asistent u prodaji (m/ž) Uslovi: SSS/VSS poznavanje pravopisa i gramatike francuskog jezika poznavanje rada na računaru samostalnost u obavljanju zadataka tačnost i preciznost u radu ažurnost sklonost timskom radu dobre komunikacijske vještine kreativnost u radu, energičnost Ukoliko ispunjavate navedene uslove i zainteresirani ste za nove profesionalne izazove, pozivamo Vas da CV i motivacijsko pismo dostavite na e-mail: [email protected] Lokacija:Bihać Broj pozicija:1 Datum objave:04.01.2017. Trajanje oglasa:30 dana (ističe 03.02.2017.)
 9. U.R. BUREGDŽINICA BARI Prodavač u buregdžijskoj radnji Stepen stručnog obrazovanja: KV ili SSS Nije potrebno radno iskustvo
 10. http://www.biscani.net/novogodisnja-noc-na-gradskom-trgu-u-bihacu-zahvaljujuci-bihackim-privrednicima/ evo dilema otklonjena
 11. Stipendije za pripadnike hrvatskog naroda iz BiH za studij u BiH i Hrvatskoj u ak. 2016/17. godini Središnji državni ured Hrvatske za Hrvate izvan RH dodijelit će studentima, pripadnicima hrvatskog naroda izvan Hrvatske, 100 stipendija za studij u Hrvatskoj te 400 za studij u Bosni i Hercegovini u akademskoj 2016/17. godini.Stipendije se dodjeljuju za razdoblje od deset mjeseci u mjesečnom iznosu od 700 kuna, što je približno oko 180 KM.Pravo sudjelovanja na konkursu imaju studenti koji su upisani u statusu redovnog studenta na javnim visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Konkurs je otvoren za studente dodiplomskog i diplomskog, integrisanog dodiplomskog i diplomskog, dodiplomskog stručnog te specijalističkog diplomskog studija.Prijave se dostavljaju isključivo poštanskim putem na adresu: Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Trg hrvatskih velikana br. 6, 10000 Zagreb, uz naznaku: „Natječaj za stipendiju za studij u Republici Hrvatskoj“ ili „Natječaj za stipendiju za studij u Bosni i Hercegovini“.Rok za podnošenje prijava je 23. januar 2017. godine.Informacije o potrebnoj dokumentaciji možete dobiti u samom Konkursu, a odgovore na sva ostala eventualna pitanja na internet adresi [email protected]
 12. Čestit Božić i svako dobro svim ljudima dobre volje
 13. Stipendije za studij na „Middle East“ Tehničkom univerzitetu (METU), Ankara U okviru ERASMUS+ programa – kreditna mobilnost – raspisan je konkurs za boravak na „Middle East“ Tehničkom univerzitetu (METU), Ankara (Turska). STUDIJSKE OBLASTI: U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na „Middle East“ Tehničkom univerzitetu dostupne su one studijske oblasti koje su date na https://catalog.metu.edu.tr/. IZNOS STIPENDIJE: mjesečna stipendija u iznosu od 800,00 EUR (za troškove života), putni troškovi do iznosa od 275,00 EUR, viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam. APLIKANTI: Na konkurs se mogu prijaviti studenti prvog i drugog ciklusa (bachelor i master) Univerziteta u Sarajevu. Dodatne informacije i način prijave možete pronaći ovdje. Konkurs je objavljen 20.12.2016. godine i rok za online prijavu je 15.01.2017. godine.
 14. Na osnovu člana 49. Zakona o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 27/04, 63/04, 5/06, 33/06 58/06, 15/08, 63/08, 35/09 i 7/12), Odluke o utvrđivanju Plana prijema kadeta u policijske agencije na nivou institucija Bosne i Hercegovine u 2016.godini („Službeni glasnik BiH“, broj 29/16, 52/16 i 75/16) i tačke II Odluke direktora Granične policije Bosne i Hercegovine (17-06-2-34-11-4308-2/16 od 16.12.2016.godine) Komisija za izbor kandidata – kadeta VIII-1 klase Granične policije Bosne i Hercegovine, r a s p i s u j e JAVNI OGLAS ZA PRIJEM KADETA U ČINU „POLICAJAC“ GRANIČNE POLICIJE BOSNE I HERCEGOVINE Granična policija Bosne i Hercegovine vrši prijem VIII-1 klase kadeta: a) 100 (stotinu) kadeta sa najmanje završenim IV stepenom školske spreme za prvi nivo pristupanja u činu „Policajac“ Javni oglas za prijem kadeta u činu „policajac“ Granične policije Bosne i Hercegovine
 15. katarina

  Vlada USK

  Još se situacija može promijeniti, ukoliko budu shvatili poentu i glasaju za iste amandmane, jer budžet ide na Dom naroda FBiH Iste amandmane će na sjednici Doma naroda predložiti i Admir Hadžipašić, koji se prema njegovim riječima nada u podršku Krajišnika u Domu naroda, u kojem su i njegove kolege u klupama u Skupštini Unsko-sanskog kantona Mehmed Mahmić (SDA),Mirvet Beganović (Laburistička stranka), Rasim Kantarević (Laburistička stranka), Željko Mirković (SDP) i Mladen Lonić (SDP)
×
×
 • Create New...