Jump to content
FORUM

malikorisnik

Član
  • Posts

    3
  • Joined

  • Last visited

malikorisnik's Achievements

Newbie

Newbie (1/14)

0

Reputation

  1. Da li ima u Bihaću neko da pravi hranu za pse, da melje ostatke piletine....
  2. BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON OPĆINSKI SUD U BOSANSKOJ KRUPI Broj: 018-0-Su-15-000188 Dana, 05.08.2015.godine U skladu sa ovlaštenjima iz člana 31. stav 1. Zakona o sudovima u Federaciji BiH (“Službene novine FBiH” broj: 38/05, 22/06, 63/10 i 7/13) i člana 8. Pravilnika o unutrašnjem sudskom poslovanju (“Službeni glasnik BiH” broj: 66/12) te odredbama Zakona o radu („Službene novine FBiH“ br.43/99,32/00 i 29/03), a na osnovu uskazane potrebe za popunom upražnjenog radnog mjesta, predsjednik Općinskog suda u Bosanskoj Krupi objavljuje: O G L A S za popunu radnog mjesta zaposlenika u Općinskom sudu u Bosanskoj Krupi 1. NAZIV RADNOG MJESTA: - Viši referent recepcionar - ekonom u Odsjeku za računovodstvene i pomoćne poslove........1 (jedan) izvršila na neodređeno vrijeme 2. OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA: - kontroliše ulazak, boravak i izlazak stranaka u zgradu i iz zgrade suda; - rukuje telefonskom centralom u zgradi suda i brine se za ispravnost iste, rukuje fax-aparatom i vodi potrebne evidencije; - daje obavještenja i upućuje stranke koje su pristupile po pozivu ili bez poziva u zgradu suda; - vodi evidenciju dolaska i odlaska zaposlenih u sudu; - kontroliše ispravnost i urednost kotlovnice i sistema za centralno grijanje; - obavještava šefa odsjeka o stanju zaliha energenata; - brine se o ispravnosti objekta i električnih, vodovodnih i drugih instalacije u zgradi suda i predlaže servisiranje i veće popravke na objektu i instalacijama; - vodi evidencije o zalihama i potrebama za kancelarijskim materijalom te ga izdaje na osnovu trebovanja; - vodi uredno kartice kancelarijskog i potrošnog materijala i vrši tromjesečno, a po portrebi i češće usklađivanje stvarnog stanja zaliha sa računovodstvenim stanjem; - brine o ispravnosti dojavnih uređaja i protivpožarnih aparata; - obavlja i druge poslove koji po prirodi spadaju u djelokrug ovog radnog mjesta kao i ostale poslove koje mu mu odredi šef odsjeka, sekretar i predsjednik suda. 3. POSEBNI USLOVI ZA OBAVLJANJE POSLOVA RADNOG MJESTA: Pored općih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati trebaju ispunjavati i posebno uslove predviđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Općinskom sudu u Bosanskoj Krupi , i to: - SSS, IV stepen školske spreme, Mašinska, Ekonomska škola ili Gimnazija, - deset (10) mjeseci radnog iskustva nakon sticanja školske spreme i - poznavanje rada na računaru. 4. SPISAK DOKUMENTA KOJI SE DOSTAVLJAJU UZ PRIJAVU: Kandidati su obavezni dostaviti dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje općih i posebnih uslova oglasa, u originalu ili ovjernoj kopiji, i to: - prijava na oglas sa kratkom biografijom i kontakt-podacima kandidata (adresa i broj telefona) - izvod iz matične knjige rođenih, - uvjerenje o državljanstvu ili ovjerena kopija CIPS-ove lične karte, - diploma/svjedodžba o završenoj srednjoj školi IV stepena, - potvrda o radnom stažu u struci nakon završene srednje škole, - certifikat o poznavanju rada na računaru, - ovjerena izjava da kandidat u posljednje dvije godine od dana objavljivanja internog oglasa nije otpuštan iz državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u F BiH odnosno u BiH, - ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom IX.1. ustava Bosne i Hercegovine i - uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak. Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove oglasa obavit će se usmeni intervju. Izabrani kandidat je dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje o općoj zdravstvenoj sposobnosti prije stupanja na rad. 5. ROK TRAJANJA OGLASA I ADRESA ZA PODNOŠENJE PRIJAVA: Oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu odnosno na web-stranci Općinskog suda u Bosanskoj Krupi. Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova, dostaviti u zatvorenoj koverti, lično ili putem pošte na adresu: Općinski sud u Bosanskoj Krupi Ulica Reis Dž.Čauševića br.2. 77240 Bosanska Krupa (sa naznakom: „Prijava na Javni oglas za popunu radnog mjesta zaposlenika“) Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. PREDSJEDNIK SUDA Komić Sead,s.r.
  3. Intel Pentium D 2.8GHz Asus P5G41T-M LX2 Ram 2GB DDR3 HDD Hitachi 80GB Sata2 Integrisana grafika 128MB Dvd-rom 80KM
×
×
  • Create New...